Standardy Ochrony Małoletnich – Co warto wiedzieć?

Ochrona Małoletnich Otwarty dostęp

Standardy Ochrony Małoletnich nie są generalnie nową konstrukcją prawną. Już wcześniej szkoły i placówki oświatowe przygotowywały takie standardy czy procedury, które wiązały się z ochroną małoletnich, jednak uchwalona 13 lipca 2023 r. nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw nakłada dodatkową odpowiedzialność na placówki mające kontakt z małoletnimi.

W dotychczasowym stanie prawnym szczególną uwagę przywiązywano do weryfikacji pracowników szkół, przedszkoli i placówek tak, aby wykluczyć z ich grona przestępców skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (i figurujących w odpowiednich rejestrach). Dodatkowo duży nacisk kładziono na poprawne relacje między pracownikami szkół i placówek a dziećmi oraz na ochronę wizerunku uczniów. Te regulacje warto oczywiście w szkołach i placówkach pozostawić, bo stanowią one dobrą praktykę.
Obecnie ustawodawca ustanowił i wprowadził do ustawy z dnia 13 ma­­­ja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1304) tak zwane Standardy Ochrony Małoletnich (co też należy uznać za dobrą praktykę).
W rozdziale 4b tejże ustawy dodano art. 22b, który nakłada obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich na:

  • każdy podmiot zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, artystyczną, medyczną, sportową, religijną, turystyczną, do której uczęszczają, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  • organizatorów działalności o ta­­kim charakterze;
  • organizatorów działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
  • podmiot prowadzący usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne.
     

Nowy, szczególny środek oznacza, że wszystkie te placówki lub podmioty prowadzące wymienioną w nim działalność muszą posiadać ustalone procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Popełnianie przestępstw z użyciem przemocy czy też przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich ma charakter wielowymiarowy, przeciwdziałanie im wymaga przedsięwzięcia środków o charakterze tak profilaktycznym, jak i interwencyjnym, ukierunkowanym na zawiadomienie właściwych organów oraz natychmiastową pomoc skrzywdzonemu i jego bliskim (o ile nie są krzywdzicielami), a także, w stosownych przypadkach, wsparcie otoczenia. Musi to znajdować odzwierciedlenie w omawianych procedurach, które tylko w ten sposób spełnią cel przyświecający ich wprowadzeniu. Stąd też projektodawca za niezbędne elementy standardów uznał te, które odpowiadają tym obszarom.
W związku z nowelizacją przepisów zachodzi konieczność przygotowania dodatkowych procedur (bądź ich zaktualizowania, jeśli takie procedury w szkołach i placówkach już były) dotyczących:

  1. zasad dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa...

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.

Przypisy