Jak sporządzić sprawozdanie z całorocznej pracy pedagoga specjalnego?

Otwarty dostęp PEDAGOG SPECJALNY Regulacje prawne

Właśnie kończy się rok szkolny, w którym po raz pierwszy pojawili się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych pedagodzy specjalni. Teraz każdego z nich – bez względu na wymiar przydzielonego mu pensum – czeka sporządzenie sprawozdania z oddziaływań, które realizował jako przynależne pełnionej przez siebie funkcji. Choć nie ma obligatoryjnego wzoru takiego sprawozdania, to w sieci aż roi się od próśb o jego udostępnienie.

Odpowiadając na tę licznie sygnalizowaną potrzebę, przedkładam niniejszą propozycję. 

  1. Na początek zapoznajcie się z każdym z sześciu kroków, któ­re odnoszą się do podsumowania całorocznej pracy pedagoga lub psychologa szkolnego – opisanych w rubryce Temat miesiąca. 
  2. Przeanalizujcie prezentowaną tam metodykę postępowania i za­­sto­­sujcie ją na własny użytek – to us­­prawni zebranie odpowiednich informacji.
  3. Sporządzając pisemne sprawozdanie, skorzystajcie z najprostszej jego formy, jaką jest układ tabelaryczny. Łatwy do zastosowania, przejrzyście prezentujący niezbędne dane, rzetelnie obrazujący całokształt Waszej pracy.
     

Oto schemat takiego sprawozdania z przykładowy­­mi wpisami.


Część pierwsza: tytuł wraz z metryczką

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZA ROK SZKOLNY 2022/2023
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................
Stanowisko: pedagog specjalny
Stopień awansu zawodowego: .................................................................................................................................................
Tygodniowy wymiar godzin pracy (pensum): ...........................................................................................................................

Część druga: podsumowanie zajęć wykonywanych w ramach pensum

Tutaj trzeba odnieść się tylko do zadań i czynności wymienionych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1610), którymi są:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających to funkcjonowanie w życiu szkoły.

...
Zadania zrealizowane Tematyka/cel Dane liczbowe
Analiza dokumentacji i wytworów pracy uczniów Wstępne rozpoznanie u uczniów klas I–III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się 40 osób
Obserwacje bezpośrednie uczniów podczas zajęć Wstępne diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów z klas I–III
Wstępne diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia z klas IV–VI
16
23

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.

Przypisy