Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego

Otwarty dostęp PEDAGOG SPECJALNY Regulacje prawne

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego wciąż budzą wiele wątpliwości. Chcąc się dowiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby móc pełnić nowe szkolne stanowisko, warto zapoznać się z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1769).

Zgodnie z § 19a rozporządzenia do zajmowania tego stanowiska bezterminowo uprawniona jest osoba, która ukończyła: 

 1. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz ma przygotowanie pedagogiczne
  lub
 2. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ma przygotowanie pedagogiczne, 
  lub
 3. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ma przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Komentarz do wymaganych kwalifikacji

 • Warunek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji włączającej spełnia również osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji integracyjnej.
 • Według stanowiska MEiN pojęcie pedagogiki specjalnej należy łączyć wyłącznie z następującymi kierunkami studiów/specjalizacjami1
 • rewalidacja (dawniejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”),
 • resocjalizacja,
 • surdopedagogika,
 • tyflopedagogika,
 • oligofrenopedagogika,
 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika zdolnych i uzdolnionych,
 • logopedia – tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia,
 • pedagogika korekcyjna. 
 • Jeśli osoba ukończyła studia z socjoterapii lub terapii pedagogicznej, które były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej, albo w trakcie studiów prowadzone były zajęcia z pedagogiki specjalnej, to może zajmować stanowisko pedagoga specjalnego. Jeśli w ramach studiów z socjoterapii lub terapii pedagogicznej nie było zajęć z pedagogiki specjalnej, to takie studia nie mieszczą się ww. katalogu kierunków, więc ta osoba może zostać zatrudniona w przedszkolu/szkole wyłącznie na stanowisku socjoterapeuty realizującego zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub tylko na stanowisku terapeuty pedagogicznego realizującego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 • Jeśli wykształcenie magisterskie danej osoby jest w zakresie pedagogik...

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.

Przypisy