Współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły

Otwarty dostęp PEDAGOG SPECJALNY

Powszechnie wiadomo, że współpraca grona pedagogicznego z dyrektorem szkoły warunkuje sprawne jej funkcjonowanie. Dlatego powinna przebiegać ciągle, na bieżąco i w szerokim zakresie. Dotyczy to również pedagoga specjalnego, nowego szkolnego specjalisty. Jak powinna wyglądać współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły?

Obowiązki pedagoga szkolnego 

Zadania przypisane jego funkcji reguluje § 24a rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280 ze zmianą w Dz.U. z 2022 r., poz. 1594). Wśród tych zadań znalazły się trzy wyraźnie obligujące pedagoga specjalnego do współpracy z dyrektorem placówki. Rzec można, że do współpracy o charakterze doradczym i polecającym, jakiej żaden inny specjalista szkolny nie ma w zakresie swoich obowiązków. Rzecz dotyczy trzech kwestii, a są nimi: 

 • Rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062, z 2022 r., poz. 975, 1079) – mówi o tym § 24a pkt 1 litera a. W tym jednym zapisie poruszono dwie sprawy:  
 1. Zapewnienie uczniom aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki, co dotyczy nie tylko sfery edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych czy zdrowotnych, ale także klimatu panującego w szkole, relacji między podmiotami szkolnej społeczności, korzystania z przysługującej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szkolnej oferty pozalekcyjnych zajęć o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym.
 2. Zapewnienie uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi dostępności w myśl przywołanej ustawy. Aby sprostać temu zadaniu, trzeba zapoznać się z jej treścią. Przede wszystkim dlatego, że: 
 • Art. 2 precyzuje, co konkretnie oznaczają następujące określenia:
  • bariera – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami,
  • dostępność – dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia,
 • Art. 4 ust. 2 wskazuje, że podmiot publiczny (a takim jest szkoła prowadzona przez jednostki samorządowe) w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:
  • uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
  • usuwanie barier, a także zapobieganie ich pow­stawaniu.

 • Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeb...

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.

Przypisy